Salgsbetingelser

Terms of Sale/Salgsbetingelser

STANDARD SALGSBETINGELSER FOR FORBRUKERKJØP AV VARER OVER INTERNETT


SALGSBETINGELSER

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så lenge det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.


2. Partene

Selger er Sjuls Design, org.no; 983827012, e-post; anja@sjuls.com, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.


3. Pris

Den oppgitte prisen for varen(e) og tjenesten(e) er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.


4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.


5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.


6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.


7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.


8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig

(angrerettskjema, e-post eller brev).


Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.


Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.


Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.  9. Forsinkelse & manglende levering - kjøpernes rettigheter & frist for å melde krav

  Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendigheteneholde kjøpesummen tilbake, kreveoppfyllelse,heveavtalen og/eller kreveerstatningfra selgeren.

  Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).


  Oppfyllelse

  Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

  Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.


  Heving

  Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

  Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

  Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.


  Erstatning

  Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.


  10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter &reklamasjonsfrist

  Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

  Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendigheteneholde kjøpesummen tilbake, velge mellomrettingogomlevering, kreveprisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreveerstatning fra selgeren.

  Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.


  Retting eller omlevering

  Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.


  Prisavslag

  Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

  Heving

  Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

  11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

  Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendigheteneholdevaren tilbake, kreveoppfyllelseav avtalen, kreve avtalenhevetsamt kreveerstatningfra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreverenter ved forsinket betaling, inkassogebyrog et rimeliggebyr ved uavhentede varer.


  Oppfyllelse

  Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.


  Heving

  Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.


  Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

  Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.


  Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

  Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.


  12. Garanti

  Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.


  13. Person-opplysninger

  Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.


  14. Konfliktløsning

  Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.


  Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

  STANDARD TERMS OF SALE FOR CONSUMER PURCHASES OF GOODS OVER THE INTERNET


  TERMS OF SALE

  INTRODUCTION

  This purchase is governed by the below standard sales conditions for consumer purchases of goods over the Internet. Consumer purchases over the internet are mainly regulated by the Contracts Act, the Consumer Purchases Act, the Marketing Act, the Right of Cancellation Act and the E-Commerce Act, and these laws give the consumer inalienable rights. The laws are available at www.lovdata.no. The terms of this agreement are not to be understood as any limitation of the statutory rights, but set out the parties' most important rights and obligations for the trade.

  The terms and conditions of sale have been prepared and recommended by the Norwegian Consumer Protection Authority. For a better understanding of these sales conditions, see the Norwegian Consumer Protection Authority's guide here.

  1. The Agreement

  The agreement consists of these terms and conditions of sale, information provided in the ordering solution and any separately agreed terms. In the event of any conflict between the information, what is separately agreed between the parties takes precedence, as long as it does not conflict with non-derogable legislation.

  The agreement will also be supplemented by relevant legal provisions that regulate the purchase of goods between traders and consumers.


  2. The Parties

  The seller is Sjuls Design, org.no; 983827012, email; anja@sjuls.com, and is hereinafter referred to as the seller/seller.

  The buyer is the consumer who makes the order, and is referred to in the following as the buyer/buyer.


  3. Price

  The stated price for the item(s) and service(s) is the total price the buyer must pay. This price includes all taxes and additional costs. Additional costs that the seller has not informed about before the purchase shall not be borne by the buyer.


  4. Conclusion of agreement

  The agreement is binding for both parties when the buyer has sent his order to the seller.

  The agreement is nevertheless not binding if there has been a typing or typing error in the offer from the seller in the ordering solution in the online store or in the buyer's order, and the other party realized or should have realized that there was such an error.


  5. The Payment

  The seller can demand payment for the item from the time it is sent from the seller to the buyer.

  If the buyer uses a credit or debit card for payment, the seller can reserve the purchase price on the card when ordering. The card is charged on the same day the item is sent.

  When paying by invoice, the invoice is issued to the buyer when the goods are dispatched. The payment deadline appears on the invoice and is a minimum of 14 days from receipt.

  Buyers under the age of 18 cannot pay with a subsequent invoice.


  6. Delivery

  Delivery has taken place when the buyer, or his representative, has taken over the goods.

  If no delivery time is stated in the order solution, the seller must deliver the goods to the buyer without undue delay and no later than 30 days after the order from the customer. The goods must be delivered to the buyer unless otherwise separately agreed between the parties.


  7. The risk of the goods

  The risk for the goods passes to the buyer when he, or his representative, has had the goods delivered in accordance with point 6.


  8. Gight of withdrawal

  Unless the agreement is exempt from the right of cancellation, the buyer can cancel the purchase of the goods in accordance with the Right of Cancellation Act.

  The buyer must notify the seller of using the right of withdrawal within 14 days of the deadline starting to run. The deadline includes all calendar days. If the deadline ends on a Saturday, holiday or bank holiday, the deadline is extended to the nearest working day.

  The withdrawal period is deemed to have been met if notification is sent before the end of the period. The buyer has the burden of proof that the right of withdrawal has been exercised, and the notification should therefore be made in writing

  (right of withdrawal form, e-mail or letter).  The cancellation period starts to run:

  • When purchasing individual items, the cancellation period will run from the day after the item(s) have been received.
  • If a subscription is sold, or the agreement involves regular delivery of identical goods, the deadline runs from the day after the first shipment is received.
  • If the purchase consists of several deliveries, the cancellation period will run from the day after the last delivery has been received.

  The withdrawal period is extended to 12 months after the end of the original period if the seller does not inform the seller before the conclusion of the agreement that there is a right of withdrawal and a standardized withdrawal form. The same applies in the event of a lack of information on terms, deadlines and procedures for exercising the right of withdrawal. If the trader makes sure to provide the information during these 12 months, the cancellation period still expires 14 days after the day the buyer received the information.  When using the right of withdrawal, the goods must be returned to the seller without undue delay and no later than 14 days from the notification of the use of the right of withdrawal being given. The buyer covers the direct costs of returning the item, unless otherwise agreed or the seller has failed to state that the buyer must cover the return costs. The seller cannot set a fee for the buyer's use of the right of withdrawal.  The buyer can try or test the goods in a proper way to determine the nature, properties and function of the goods, without the right of withdrawal being lost. If the examination or testing of the goods goes beyond what is reasonable and necessary, the buyer may be held liable for any reduced value of the goods.

  The seller is obliged to repay the purchase price to the buyer without undue delay, and no later than 14 days from the seller receiving notification of the buyer's decision to exercise the right of withdrawal. The seller has the right to withhold payment until he has received the goods from the buyer, or until the buyer has submitted documentation that the goods have been sent back.


   9. Delay & non-delivery - the buyer's rights & deadline for reporting claims.

   If the seller does not deliver the goods or delivers them late in accordance with the agreement between the parties, and this is not due to the buyer or conditions on the buyer's side, the buyer may, in accordance with the rules in Chapter 5 of the Consumer Purchase Act, withhold the purchase price, demand fulfillment, terminate the agreement and/or demand compensation from the seller.

   In the case of claims for default powers, the notification should be in writing (for example e-mail) for reasons of evidence.


   Fulfillment

   The buyer can maintain the purchase and demand fulfillment from the seller. However, the buyer cannot demand fulfillment if there is an obstacle that the seller cannot overcome, or if fulfillment will cause such a great inconvenience or cost to the seller that it is significantly out of proportion to the buyer's interest in the seller fulfilling. Should the difficulties disappear within a reasonable time, the buyer can still demand fulfillment.

   The buyer loses his right to demand fulfillment if he or she waits an unreasonably long time to make the claim.


   Redhibition

   If the seller does not deliver the goods at the time of delivery, the buyer must call on the seller to deliver within a reasonable additional deadline for fulfillment. If the seller does not deliver the goods within the additional deadline, the buyer can cancel the purchase.

   However, the buyer can cancel the purchase immediately if the seller refuses to deliver the item. The same applies if delivery at the agreed time was decisive for the conclusion of the agreement, or if the buyer has notified the seller that the time of delivery is decisive.

   If the item is delivered after the additional deadline set by the consumer or after the time of delivery which was decisive for the conclusion of the agreement, a claim for cancellation must be made within a reasonable time after the buyer became aware of the delivery.


   Replacement

   The buyer can claim compensation for a slight loss as a result of the delay. However, this does not apply if the seller proves that the delay is due to an obstacle beyond the seller's control that could not reasonably have been taken into account at the time of the agreement, avoided, or overcome the consequences of.


   10. Defects in the production - the buyer's rights &complaint deadline

   If there is a defect in the goods, the buyer must notify the seller within a reasonable time after it was discovered or should have been discovered that he or she wants to claim the defect. The buyer has always complained in sufficient time if it happens within 2 months. from the time the defect was discovered or should have been discovered. Complaints can be made no later than two years after the buyer took over the item. If the product or parts of it are intended to last significantly longer than two years, the complaint deadline is five years.

   If the item has a defect and this is not due to the buyer or conditions on the buyer's side, the buyer can, in accordance with the rules in the Consumer Purchase Act, chapter 6, withhold the purchase price, choose intermediate delivery, decline the asking price, demand the contract terminated and/or demand compensation from the seller.

   Complaints to the seller should be made in writing.


   Correction or redelivery

   The buyer can choose between demanding that the defect be rectified or delivery of similar items. The seller can nevertheless object to the buyer's claim if the implementation of the claim is impossible or causes the seller unreasonable costs. Correction or redelivery must be made within a reasonable time. In principle, the seller does not have the right to make more than two remedial attempts for the same defect.


   Price reduction

   The buyer can claim an appropriate price reduction if the item is not corrected or re-delivered. This means that the ratio between the reduced and agreed price corresponds to the ratio between the item's value in defective and contractual condition. If there are special reasons for this, the price discount can instead be set equal to the significance of the defect for the buyer.

   Elevation

   If the item has not been corrected or re-delivered, the buyer can also cancel the purchase if the defect is not insignificant.

   11. The seller's rights in the event of the buyer's default

   If the buyer does not pay or fulfill the other obligations according to the agreement or the law, and this is not due to the seller or conditions on the seller's side, the seller may, in accordance with the rules in the Consumer Purchase Act, Chapter 9, depending on the circumstances, keep the item back, demand fulfillment of the agreement, demand that the agreement be canceled and demand compensation from the buyer. The seller will also be able, depending on the circumstances, to demand interest in the event of late payment, debt collection fees and a reasonable fee for uncollected goods.


   Fulfillment

   The seller can maintain the purchase and demand that the buyer pays the purchase price. If the goods are not delivered, the seller loses his right if he waits an unreasonably long time to make the claim.


   Cancelation

   The seller can terminate the agreement if there is a significant payment default or other significant default on the part of the buyer. The seller cannot withdraw if the entire purchase price has been paid. If the seller sets a reasonable additional deadline for fulfillment and the buyer does not pay within this deadline, the seller can cancel the purchase.


   Interest in case of late payment/collection fee

   If the buyer does not pay the purchase price in accordance with the agreement, the seller can claim interest on the purchase price in accordance with the Late Interest Act. In the event of non-payment, the claim may, after prior notice, be sent to the Buyer, who may then be held liable for fees in accordance with the Debt Collection Act.


   Fee for uncollected, non-prepaid goods

   If the buyer fails to collect unpaid goods, the seller can charge the buyer a fee. The fee shall at most cover the seller's actual outlay for delivering the goods to the buyer. Such a fee cannot be charged to buyers under the age of 18.


   12. Warranty

   A warranty given by the seller or the manufacturer gives the buyer rights in addition to those the buyer already has under non-derogable legislation. A guarantee thus implies no restrictions on the buyer's right to complaint and claims in the event of delay or defects according to points 9 and 10


   13. Personal information

   The controller for collected personal data is the seller. Unless the buyer agrees to something else, the seller, in line with the Personal Data Act, can only obtain and store the personal data that is necessary for the seller to be able to carry out the obligations under the agreement. The buyer's personal data will only be disclosed to others if it is necessary for the seller to complete the agreement with the buyer, or in statutory cases.


   14. Conflict resolution

   Complaints must be addressed to the seller within a reasonable time, cf. points 9 and 10. The parties must try to resolve any disputes amicably. If this is not successful, the buyer can contact the Consumer Council for mediation. The Consumer Council is available on phone +47 23 400 500 or www.forbrukerradet.no.   The European Commission's complaints portal can also be used if you wish to lodge a complaint. It is particularly relevant if you are a consumer living in another EU country. The complaint is filed here: http://ec.europa.eu/odr.